• Hana Vasak
  Flow, 2020

  28 × 15.5 cm

  SOLD

 • Hana Vasak
  Flowered Gum with Kintsugi detail, 2020

  22 × 17.5 cm

  SOLD

 • Hana Vasak
  Flowering Gum, 2020

  21 × 16 cm

  SOLD

 • Hana Vasak
  Forming I, 2020

  32.5 × 10 cm
  $550
 • Hana Vasak
  Forming II, 2020

  31 × 12 cm
  $550
 • Hana Vasak
  Impression I, 2020

  15 × 15 cm

  SOLD

 • Hana Vasak
  Impression II, 2020

  16 × 16 cm
  $280
 • Hana Vasak
  Impression III, 2020

  21 × 12 cm

  SOLD

 • Hana Vasak
  Impression IV, 2020

  18 × 11 cm

  SOLD

 • Hana Vasak
  Impressions I & II (pair), 2020

  7 × 7 cm
  $100
 • Hana Vasak
  Pieces remaining I, 2020

  18.5 × 12 cm

  SOLD

 • Hana Vasak
  Pieces remaining II, 2020

  9 × 18 cm

  SOLD

 • Hana Vasak
  Ungentarium ‘ Tears’ Vessel II, 2020

  18 × 8 cm
  $220
 • Hana Vasak
  Ungentarium ‘Tears’ Vessel I with Kintsugi detail, 2020

  28 × 15.5 cm

  SOLD

Enquire about this item